Оннури аурикулярная терапия, том 1

Първият том „Ембрионални системи” от серията „Оннури аурикулотерапия” анализира основите на теорията на енергийните взаимодействия и принципите за формиране на аурикуларните системи на съответствия на човешкото тяло.

Охарактеризирани са дванадесет типа индивидуални и обединени системи на съответствие с ембриона, въплъщаващи стадиите на последователната циркулация на Шестте Енергии в процеса на вътреутробното развитие на човека. Представени са методи за аурикулодиагностика и аурикулотерапия.

Книгата е предназначена за специалисти по иглотерапия, лекари с различни клинични специалности и широк кръг читатели, интересуващи се от естествени и безмедикаментозни начини за оказване на медицинска помощ.

Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

 • Предисловие
 • Введение
 • Глава 1. Единая система Гомо-взаимодействий
  • 1. Силы Гомо и Гетеро
  • 2. Феномен Подобия
  • 3. Гомо-взаимодействие
  • 4. Ось Гомо-Гетеро. Механизм Гомо-взаимодействий
  • 5. Единая система Гомо-взаимодействий (Гомо-система)
 • Глава 2. Гомо-система человека
  • 1. Понятие о системах соответствия человеческого тела
  • 2. Структура систем соответствия
  • 3. Классификация систем соответствия
  • 4. Принципы функционирования систем соответствия
  • 5. Критерии эффективности систем соответствия
 • Глава 3. Основы аурикулярной терапии
  • 1. Из истории аурикулотерапии
  • 2. Сведения об анатомии ушной раковины
  • 3. Связь аурикулярной зоны с энергетическими каналами тела
  • 4. Иннервация аурикулярной зоны
  • 5. Кровоснабжение ушной раковины
  • 6. Классификация аурикулярных систем соответствия
 • Глава 4. Принципы формирования эмбриональных систем соответствия телу
  • 1. Шесть стадий внутриутробного развития человека
  • 2. Эмбриональные системы первого периода внутриутробного развития ("голова вверху")
  • 3. Эмбриональные системы второго периода внутриутробного развития ("голова внизу")
  • 4. Виды эмбриональных систем соответствия
 • Глава 5. Объединенные закрытые лево-правые системы соответствия телу
  • 1. Закрытые лево-правые системы соответствия первому периоду внутриутробного развития плода "голова вверху"
  • 2. Закрытые лево-правые системы соответствия второму периоду внутриутробного развития плода "голова внизу"
  • 3. Точки и зоны соответствия в объединенных закрытых лево-правых системах
  • 4. Оси отражения в объединенных системах соответствия
 • Глава 6. Индивидуальные лево-правые системы соответствия телу
  • 1. Системы соответствия левой ушной раковины
  • 2. Системы соответствия правой ушной раковины
  • 3. Точки и зоны соответствия в индивидуальных лево-правых системах
  • 4. Оси отражения в индивидуальных системах соответствия
 • Глава 7. Объединенные закрытые передне-задние системы соответствия телу
  • 1. Закрытые передне-задние системы соответствия первому периоду внутриутробного развития плода "голова вверху"
  • 2. Закрытые передне-задние системы соответствия второму периоду внутриутробного развития плода "голова внизу"
  • 3. Точки и зоны соответствия в объединенных закрытых передне-задних системах
 • Глава 8. Индивидуальные передне-задние системы соответствия телу
  • 1. Отражение тела в индивидуальных передне-задних системах соответствия
  • 2. Точки и зоны соответствия в индивидуальных передне-задних системах
 • Глава 9. Объединенные открытые системы соответствия телу
  • 1. Отражение тела в объединенных открытых системах соответствия
  • 2. Точки и зоны соответствия в объединенных открытых системах
  • 3. Нестандартные аурикулярные системы соответствия телу
 • Глава 10. Диагностика и лечение с использованием аурикулярных систем соответствия
  • 1. Особенности лечения воздействием на Гомо-систему
  • 2. Поиск лечебной точки
  • 3. Способы стимуляции лечебных точек соответствия
  • 4. Инструменты, применяемые в Оннури аурикулотерапии
  • 5. Методы выбора лечебных точек
  • 6. Возможные осложнения аурикулотерапии
 • Глава 11. Примеры клинического использования эмбриональных систем соответствия
  • 1. Подходы к выбору оптимальных эмбриональных систем соответствия
  • 2. Примеры лечения с использованием аурикулярных эмбриональных систем
Поръчай Откъде да поръчам?