Ставна акупунктура

Тази книга е учебно пособие за Триначална диагностика на заболявания и нарушения във всички звена от енергийната система на човека, а също и за тяхното лечение в системата на ставните меридиани, които са добре проявени и притежават свързващи и координиращи Нейтро-функции.

Ставната акупунктура е едно от новите ефективни направления в Су Джок терапията, разработено от проф. Пак Чже Ву. Системата на ставните меридиани е логична, проверена в практиката, има проста организация и с нея могат да се лекуват енергийни нарушения на всички нива.

Книгата съдържа подробни схеми, необходими за диагностика и лечение, и много примери за въздействие чрез ставната акупунктура. Тя е адресирана към лекари рефлексотерапевти, студенти от медицински висши училища, а също и към всеки, който се интересува от методите за поддържане и укрепване на здравето.

 
ISBN:  978-954-91752-7-1
 
Цена:  28 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

 Предисловие.............................................................. 3
 
Глава 1. Триначалният Модел.................................... 
1.Свойства и прояви на силите Хомо, Хетеро и Нейтро................................................. 5 
2. Произход на реалното Триначалие...................................................................................8 
3. Как се е появила силата Нейтро....................................................................................14  
4. Значение на силата Нейтро........................................................................................... 20
 
Глава 2. Триначална Последователност..................23 
1. Развитие на Триначалния Модел................................................................................... 23  
2. Триначална Последователност.................................................................................... 27
 
Глава 3. Ставни меридиани................................................35  
1. Фундаментални моделни закономерности в строежа на човешкото тяло............35 
2. Ставите като Нейтро-разклонение в Триначалната Последователност.............39  
3. Триначална Последователност на ставите в тялото............................................ 44  
4. Фундаментални моделни закономерности в строежа на ръцете и ходилата........50  
5. Триначална Последователност на ставите на ръцете и ходилата....................... 53
 
 
Глава 4. Взаимодействия между ставите и системите
в човешкото тяло................................................................58  
1. Връзка между ставите и частите на тялото............................................................ 58 
2. Връзка между ставите и вътрешните органи............................................................ 58  
Триначална Последователност на вътрешните органи............................................... 58 
Съответствие между вътрешните органи и ставите на тялото..............................65 
Съответствие между вътрешните органи и ставите на ръцете и ходилата..........65 
3. Връзка между ставите и елементите на Елмазната енергийна система...............65 
Триначален Модел на Елмазната енергийна система..................................................... 69 
Формиране на енергийния Елмаз и централните структури
на енергийната система в тялото на човека.................................................................. 71  
Триначална Последователност на Елмазната енергийна система в тялото........... 76  
Съответствие между елементите на Елмазната 
енергийна система и ставите на тялото....................................................................... 84 
Съответствие между елементите на Елмазната енергийна система 
и ставите на ръцете и ходилата...................................................................................... 88  
4. Връзка между ставите и китайските корпорални меридиани................................... 90  
Триначална Последователност на корпоралните меридиани.........................................90 
Съответствие между корпоралните меридиани и ставите в тялото.......................100 
Съответствие между корпоралните меридиани 
и ставите на ръцете и ходилата......................................................................................103
 
Глава 5. Триначална организация в света на енергиите 
в човека............................................................................. 109  
1. Триначален Модел на жизнените енергии.................................................................. 109 
2. Триначална Последователност на жизнените енергии............................................111 
3. Триначална Последователност на емоционалните енергии...................................116 
4. Връзка на ставите с различните жизнени енергии................................................. 122
 
 
 
Глава 6. Диагностика на енергийните нарушения.......128  
1. Диагностика по Трите Ки..................................................................................... .128  
Хетеро-заболявания.................................................................................................. .128 
Хомо-заболявания........................................................................................................ 129 
Дуализъм между Хомо и Хетеро................................................................................130 
2. Диагностика по Шестте Ки...................................................................................132 
Енергията Вятър.........................................................................................................132 
Енергията Топлина.....................................................................................................133 
Енергията Жар............................................................................................................134  
Енергията Влага.........................................................................................................136 
Енергията Сухота......................................................................................................137  
Енергията Студ..........................................................................................................138 
3. Диагностика на енергиите Светлина и Тъмнина..............................................139  
4. Триначална пространствена диагностика..........................................................141 
Универсална Триначална диагностика на заболяванията................................... 141 
Диагностика на нарушенията във функционалните системи на организма......150 
Диагностика на нарушения в Елмазната енергийна система на тялото .........151  
Триначална регионална енергийна диагностика.....................................................154 
5. Триначална пулсова диагностика..........................................................................156
 
Глава 7. Принципи на ставната акупунктура................158  
1. Нейтро-състояние на лекаря.................................................................................158  
2. Избор на система от стави за лечение................................................................160 
Избор на система от стави, базиран на Триначалната Последователност......160  
Други начини за избор на система от стави............................................................161 
3. Точките на Триначалието, разположени по ставните меридиани....................163  
Точките на Триначалието по ставните меридиани на тялото,
ръцете и ходилата.......................................................................................................163  
Триначалните точки по нокътните меридиани.......................................................170 
4. Правила за съставяне на Триначална акупунктурна рецепта........................... 172 
5. Примери за Триначално лечение по ставните меридиани....................................176 
Триначална хармонизация на корпоралните меридиани
чрез ставите на ръцете...... ........................................................................................176  
Хармонизиране на Елмазната енергийна система чрез ставите на ръцете....... 179 
Триначално хармонизиране на чакрите чрез ставите на ръцете............................182  
6. Лечение по Шестте Енергии чрез ставите.............................................................184 
7. Лечение по Осемте Енергии върху ставите.......................................................... 189 
8. Корекция на енергийните нарушения чрез Нейтро-ставите............................... 192 
9. Хармонизиране на емоционалното ниво чрез ставните меридиани.....................194 
10. Методи за въздействие върху ставните меридиани........................................... 198 
Лечение чрез докосване с пръстите на ръцете......................................................... 200  
Лечение със светлина..................................................................................................... 203 
Терапия със семена........................................................................................................ .205
 
Глава 8. Лечение в универсалните системи на ставите.............207 
1. Лечение в Триначалната система на ставите на палеца..................................... 207 
2. Лечение в Триначалната система на ставите на четирите пръста..................210 
3. Лечение в Триначалната система на ставите на трите пръста...................... 214  

Заключение...................................................................................................................... 219


Поръчай Откъде да поръчам?