Светът-на-триначалието-том3

Светът на Триначалието том 3
Книгата на Пак Чже Ву „Светът на Триначалието“ том 3, е дълбоко философско изследване на фундаменталните закономерности на реалния свят, лежащи в основата на неговото възникване и развитие по пътя към съвършенството. Описвайки подробно особеностите, характерът и предназначението на всемогъщите сили Хомо, Хетеро и Нейтро, авторът дефинира същността и пътя на еволюцията, а също и ролята на човечеството в този процес.
Сложните философски въпроси за източника на силите на Триначалието – Нейто и загадъчния нулев свят – засегнати в книгата, дават възможност на читателя да разгледа по нов начин темата за живота и смъртта, помагайки му да преодолее страха от неизвестното.
Идеите на автора за уникалния феномен живот, в който вечната непостижима игра на Триначалните сили въплъщава строг и красив ред, се подкрепят от обширен фактически материал за различни области на науката: физика, химия, астрономия, биология, генетика и др. Това увлекателно повествование, изложено в проста и достъпна форма, разширява кръгозора на читателя и го дарява с универсален ключ за опознаване на съществуващото.
 
Цена: 18 лв.
Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие ……………………………………………………….3
Предисловие към книгата „Светът на Триначалието“ на английски език….5

Глава 1. Фундаменталният закон....……………………….11
1. Фундаменталните сили и фундаменталният ред…...............11
Четирите фундаментални сили........................................................................... 13
1. Нейто силата ....................................................................................................... 13
2. Хетеро силата ..................................................................................................... 13
3. Хомо силата ........................................................................................................ 14
Хомо връща всичко съществуващо назад, към източника му ....................................... 15
Хомо ограничава скоростта на промените..................................................... 15
Хомо създава подобието.................................................................................. 16
4. Нейтро силата ..................................................................................................... 16
Фундаменталният закон ....................................................................................... 17
2. Как се е появил нашият свят...................................................... 17
3. Как са се появили живите същества на Земята......................... 19
4. Духът на Съществуванието се превръща
в Управляваща Нейтро ................................................................ 20
5. Управляващата Нейтро (Нейтрор) ръководи
всичко съществуващо в този свят ............................................... 21
6. Триначален Модел на системите на съзнанието.................... 22
Система от Триначални Модели в човека.................................................. 23
1. Триначална система на тялото……..................................................................... 23
2. Триначална система на разума ....................................................................... 23
3. Триначална система на живота ....................................................................... 24
4. Триначална система на душата ...................................................................... 25
Система на Триначалните Модели на времето.................................................... 26
Система на Триначалните Модели на пространството......................................... 28
Система на Триначалните Модели на движенията.............................................. 29


Глава 2. Еволюция на системите на Триначалното съзнание……………………37
1. Система с едно разклонение на Триначалното съзнание...... 37
Ред 1-1.............................................................................................................. 39
1. Съзидателен ред на Триначалния Модел...................................................... 39
2. Управляващ ред на Триначалния Модел ....................................................... 40
Глава 42 от книгата „Дао дъ Дзин“................................................................ 41
Два вида жизнени цикъла ................................................................................ 41
Триначални Модели в ежедневния живот ..................................................... 44
Ред 1-2 ................................................................................................................. 47
1. Клетъчно делене......................................................................................... 48
2. Структура на човешкото тяло ......................................................................... 49
3. Система на Хомо-органите в човека............................................................ 49
4. Образуване на неутрона съгласно реда 1-2..................................................... 51
2. Система с две разклонения на Триначалното съзнание................................. 54
Редове 2-1, 2-3, 2-4 и 2-5..............................................................................55
Редът 2-2................................................................................................................ 55
1. Осемте триграми на Фу Си............................................................................. 55
2. Периодичен закон в системата на химичните елементи.................................. 56
Осем места за електроните ................................................................................. 58
Седем извивки на спиралата в съзиданието на системата
на химичните елементи...................................................................................... 59
3. Система с три разклонения в Триначалното съзнание ........... 76
Редове 3-1, 3-3, 3-4, 3-5......................................................................................... 76
Ред 3–2 ....................................................................................................................... 77
1. Базисен ред 3-2.................................................................................................... 78
2. Стандартен ред 3-2......................................................................................... 78
Редът 3-2 в света на частиците........................................................................ 79
Формиране на човешкото тяло...................................................................... 80
Триначална Последователност на вътрешните органи................................ 81
Триначална Последователност в системата на китайските меридиани...... 81
Триначална Последователност на емоциите................................................ 81
4. Система с четири разклонения в Триначалното съзнание............................... 82
Редове 4-1, 4-3, 4-4, 4-5......................................................................................... 83
Редът 4-2.................................................................................................. 83
5. Система с пет и повече разклонения
в Триначалното съзнание......................................................................................... 86

Глава 3. Към усмихващите се върхове на Триначалното Съзнание….…………89
1. Триначален Модел на системите на съзнанието........................................89
2. Абсолютното Съзнание отваря каналите към всички
сфери на съзнанието.......................................................................89
Разумът работи свързано с душата ................................................................. 90
Разумът като съвършено състояние на Триначалното Съзнание.................... 92
3. Вселенският Спектакъл........................................................... 92
Дали този свят е създаден и управляван от законите
на Триначалното съзнание?...................………………………………..93
Дали нашият живот щателно се контролира от законите
на Триначалното съзнание?................................................................ 93
Действително ли нашият свят е Вселенски Спектакъл?..................................... 94
Кой е написал сценария на този Вселенски Спектакъл?.................................... 94
Кой е директор и режисьор на Вселенския Спектакъл?................................... 95
Как Нейтрор успява да даде на всяко същество правилната роля
във Вселенския Спектакъл?.................................................................................... 95
Дали катастрофите са част от Вселенския Спектакъл?.............................. 96
Дали конфликтите между хората, между живите същества и обкръжаващата среда са част от Вселенския Спектакъл?........................................................... 96
Дали трудностите в живота са част от Вселенския Спектакъл?................. 97
Какво означават страданията в нашия живот?.................................................... 97
Какво да правим, ако някой ни кара да страдаме?..................................... 98
Страданията реални ли са или са част от чудото?............................................... 99
Можем ли да се гневим или да ненавиждаме онези,
които усложняват живота ни?.........................................................................100
Кое е истинското ми „Аз“?.................................................................................. 101
Единен възглед и различни възгледи ................................................................. 103
1. Единен възглед............................................................................................. 103
В този свят има само една истинска реалност........................................ 103
Това е подредено изменящ се свят........................................................... 103
2. Различни гледни точки........................................................................ 103
3. Истинската реалност като единен (общ) възглед, локалната истина
като разнообразие от гледни точки....................................................................... 104
Визия за локалната истина..................................................................... 104
Истинската реалност като единен възглед................................................. 104


Глава 4. Небесната усмивка при възприятието на Неговото Съзнание……105
1. Осъзнаване на двете роли на личността……...........................................105
Първи етап на осъзнаването............................................................................... 106
Втори етап на осъзнаването ................................................................................ 106
Трети етап на осъзнаването ................................................................................ 107
Четвърти етап на осъзнаването .......................................................................... 108
2. Обновената роля........................................................................................ 109
Освобождаване от страдания в текущия момент от време…………............ 109
Вечният разум......................................................................................... 110
Осъзнаване на Вселенския Спектакъл............................................................... 111
Осъзнаване на Неговото Дело......................................................................... 111
Осъзнаване на Неговата Любов и всеобщото му ръководство......................... 112
Осъзнаване ролята на човека............................................................................. 113

 

Поръчай Откъде да поръчам?