Светът на Триначалието том1

Светът на Триначалието том 1

Книгите на проф. Park, Jae Woo „Светът на Триначалието“ - том 1, 2 и 3 са дълбоко философско изследване на фундаменталните закономерности в реалния свят, лежащи в основата на неговото възникване и развитие по пътя към съвършенството. Описвайки подробно особеностите, характера и предназначението на всемогъщите сили Хомо, Хетеро и Нейтро, авторът дефинира същината и насоките на еволюцията, а също и ролята на човечеството в този процес. Сложните възгледи по въпросите за източника на Триначалните сили – загадъчният нулев свят и Нейто – засегнати в книгата, позволяват на читателя да погледне по нов начин на живота и смъртта, помагайки му да преодолее страха от отвъдното. Идеите на автора за уникалния феномен живот, в който вечната, непостижима игра на силите на Триначалието въплъщава строг и красив ред, са подкрепени от обширен фактически материал от най-различни научни области: физика, химия, астрономия, биология, генетика и др. Това увлекателно повествование, изложено в проста и достъпна форма, разширява кръгозора на читателя и го дарява с универсален ключ за опознаване на съществуващото.

 

Цена: 35 лв.

Поръчай Откъде да поръчам?

Съдържание

Предисловие................................................................3
Глава. 1. Триначалие на фундаменталните сили: Хомо, Хетеро и Нейтро...............8
1. Хомо силата..................................................................10
Черната дупка като Хомо-феномен.....................................................12
Хомо придава неизменност...................................................................13
Хомо забавя скоростта на изменение..................................................15
Хомо съхранява подобието....................................................................16
Хомо свива, обединява и опростява......................................................18
Хомо възвръща всичко в първоначалното му състояние....................19
Инстинктът на Хомо води началото си от Нулевата Нейто.........21
2. Хетеро силата..............................................................21
Големият взрив като Хетеро-феномен................................................23
Хетеро винаги създава новото.............................................................24
Хетеро разширява и води до растеж..................................................25
Хетеро действа бързо, без подготовка и напосоки............................25
Хетеро отделя и разделя.......................................................................26
Хетеро внася разнообразие...................................................................27
Хетеро никога не връща нещата в първоначалното им състояние.28
Произволът на Хетеро поражда безпорядък......................................29
Хетеро води началото си от безкрайния свят...................................30
3. Нейтро силата..............................................................31
Състоянието на безтегловност като Нейтро-феномен..................36
Нейтро се стреми към хармония..........................................................37
Нейтро като неутрализираща сила....................................................38
Нейтро като самостоятелна сила......................................................39
Нейтро като свързваща и координираща сила...................................40
Нейтро като сила за равновесие и справедливост.............................41
Нейтро като сила на систематизирането........................................44.
Нейтро активира съществуванието...................................................46
Нейтро осигурява продължението на живота..................................47
Нейтро утвърждава ефективността................................................47
Нейтро създава ритъм..........................................................................48
Нейтро като сила на подобрението.................................................... 49
Нейтро създава помирение................................................................... 50
Нейтро като сила на адаптацията.................................................... 50
Нейтро пробужда нравствеността.................................................... 52
4. Нейто............................................................................. 56
Глава 2. Проява на Триначалието........................ 58
1. „Камък, ножица, хартия“ като система на
Триначалните отношения........................................... 58
Главата на пчелата е Нейтро, гърдите – Хетеро, а коремчето – Хомо................................................................................................. 60
Лаят на кучето е Хомо, махането с опашка – Хетеро,
а миролюбивото спокойствие – Нейтро............................................. 61
2. Производителите са Хетеро, потребителите – Хомо,
а пазарът – Нейтро..................................................... 62
Пътят на коприната като Нейтро.................................................... 63
Златото и парите като Нейтро......................................................... 64
Търговските сделки като Нейтро-активност без граници.............. 66
С реклама трябва да се занимават Хетеро-специалисти................ 66
3. Защитниците са Хомо, нападателите – Хетеро,
а съдиите – Нейтро...................................................... 68
Опозиционните партии са Хомо, управляващите партии – Хетеро,
а народът – Нейтро.............................................................................. 71
Ищците са Хетеро, ответниците – Хомо, а съдиите – Нейтро..... 73
4. Печатът, радиото и телевизията като
Нейтро-средства за масова информация................. 73
Интернет като Нейтро....................................................................... 74
Пощата и телефонната станция като Нейтро............................... 76
Посредникът като Нейтро.................................................................. 77
Сватовницата като Нейтро................................................................ 78
Туристическите агенции като Нейтро............................................... 78
5. Пчелите-работнички са Нейтро, майката – Хомо,
а търтеите – Хетеро.................................................. 79
Училището е Хетеро, домът – Хомо, а учениците – Нейтро.......... 80
Родителите като Нейтро.................................................................... 81
Кухнята е Хетеро, банята – Хомо, а всекидневните – Нейтро....... 81
Моливът е Хетеро, тетрадката – Хомо, а гумата – Нейтро......... 82
Военновъздушните сили са Хетеро, военноморският флот – Хомо,
а сухопътните войска – Нейтро.......................................................... 83
6. Случайност или неизбежност?................................... 84
7. Други Триначални явления............................................ 87
Глава 3. Триначални взаимоотношения.............. 92
1. Процесът на съзидание и Триначалния Модел........... 92
Редът за създаване на Хетеро и Хомо.................................................. 92
Последователност Нейто, Хетеро, Хомо и Нейтро и Триначален Модел............................................................................................... 94
Глава 42 от книгата на Лао Дзъ „Дао Дъ Дзин“............................... 96
2. Циркулация и ритъм на Триначалието....................... 98
Триначална циркулация и ритъм на годишните времена................... 99
Триначална циркулация и ритъм на вълната.................................... 100
Триначална циркулация и ритъм на стъпките................................. 103
Глава 4. Нулев свят и реален свят.......................105
1. Какво представлява нулевият свят?.........................105
Нулевият свят се преплита с реалния свят...................................... 106
Характеристики на нулевия свят...................................................... 107
2. Разбиране за нулевия свят.......................................... 110
Голяма част от нашето тяло принадлежи на нулевия свят.......... 110
Смъртта като визита в нулевия свят...............................................111
Бил ли е създаден реалния свят по-рано от нулевия свят?............. 113
Математически Триначален Модел на нулевия свят....................... 114
Невъзможно е да си представим нулевия свят................................ 115
Нулевият свят и реалният свят са свързани посредством Триначалния модел...................................................................................... 116
Процес на създаване на Триначалния модел и раждането
на Нейтро.................................................................................... 119
Глава 5. Триначален Модел...................................123
1. Претриначалие и Посттриначалие...........................125
2. Феномени на Триначалния Модел...............................126
Правилен тетраедър и Триначален Модел........................................ 126
Триначалният Модел и индийския бог Шива..................................... 127
Триначален модел на семейството.................................................... 130
Триначален Модел на храната, облеклото и жилището................. 131
Правителствени структури и Триначален Модел…........................ 133
Триначален Модел на четириизмерния свят..................................... 136
Четирите фундаментални сили в природата и Триначалния Модел във физиката................................................................................ 138
Триначален Модел на океаните и континентите............................. 140
Четирите посоки на света и Триначалния Модел............................ 142
Географски Триначален модел на Близкия Изток и Мъртво море. 143
3. Формиране на човешкото тяло и Триначален Модел на неговия строеж......................................................145
Триначалният Модел и момента на възникване на ембриона......... 145
Триначален Модел на ембрионалната тъкан.................................... 146
Триначален Модел на кръвните групи при човека............................. 148
Триначален Модел на човешкото тяло.............................................. 149
4. Атомите и периодичната таблица на химичните елементи.......................................................................154
Триначален Модел и субатомни частици.......................................... 154
Триначален Модел на химичните елементи...................................... 157
Триначален Модел на периодите на химичните елементи............. .163
5. Биологически Триначален Модел................................165
Триначален Модел на „молекулите на живота“.............................. 165
Триначален Модел на ДНК.................................................................. 166
Триначален Модел на клетките.......................................................... 169
Триначален Модел на РНК................................................................... 172
Триначален Модел на живите организми.......................................... 173
6. Мрежа на Триначалния Модел....................................176
Триначална Моделна верига................................................................ 176
Разширена мрежа на Триначалния Модел........................................ .180
7. Триначални Моделни роботи......................................182

 

Поръчай Откъде да поръчам?