Специализирани курсове

Курс 1. Клинически аспекти на теорията за Осемте Начала. Елмазна (диамантна) енергийна система
 
Курсът е посветен на теорията на Осемте Начала и техните прояви в природата и в човешкия организъм. Изучава се строежа на света от гледна точка на осемте елемента: теорията на триграмите, периодичната система на химичните елементи, посоките на различните части на света и др.
Разглеждат се характеристиките и проявите на енергиите Светлина и Тъмнина, а също и симптомите на болестите, свързани с техния дисбаланс. Обсъждат се методите за диагностика и лечение от позиция на Осемте Начала.
Дава се представа за Елмазната (диамантна) енергийна система, разглеждат се нейния строеж и функциониране. Разглеждат се въпроси за диагностика и лечение чрез Елмазната енергийна система и осем-елементните енергийни конституции на човека (симетрични и кръстосани). Отделя се време за решаване и разбор на клинични задачи.

Курс 2. Лечение на ниво емоционални и ментални енергии. Лечение с енергиите на времето

В курса подробно се изучава диагностиката по емоционални и ментални енергии, тяхното влияние върху характерологичните особености на човека и развитието на заболяването, разглеждат се психоемоционалните портрети на хората, обусловени от влиянието на Шестте Енергии и Триначалните сили.
Отработват се навици за диагностика на доминиращите емоционални и ментални енергии на пациента (по външен вид, поведение, оплаквания).
Дава се цялостна представа за енергийната конституция на човека, връзката на емоционалните и менталните конституции с конституциите на Шестте Ки.
Акцентира се на методите за диагностика и лечение на най-разпространените емоционални и ментални нарушения: затлъстяване, тютюнопушене, алкохолизъм, психични разстройства и др.
Отделя се внимание на Нейтро-състоянието на лекуващия в момента на провеждане на лечението и начините за неговото постигане.
Отделен раздел е посветен на енергиите на времето, оказващи влияние върху здравето на човека. Изучават се основите на Източния календар, биоритмологията и хронопунктурата. Разглеждат се принципите на диагностика и лечение с отчитане на енергиите на времето (лечение по „отворена точка“).

Курс 3. Триначална Хронопунктура

Курсът дава представа за концепцията „време“ и Триначалната хронопунктура, която е самостоятелен метод за лечение на заболяванията.
Изучават се подробно фиксиран (Нейто), обективен (Хомо), субективен (Хетеро) и комбиниран (Нейтро) методи за Триначална хронопунктура. Обсъждат се подходи за лечение на заболявания със сезонни обостряния.
Отработват се начините на въздействие върху избрания за работа ставен меридиан (игли, туист, семена, въздействие със светлина и цветове и др.).
Дава се представа за ембрионалната хронопунктура – метод за лечение на вродени патологии. Отделя се време за решаване и разбор на клинични задачи.

Курс 4. Пулсова диагностика. Оннури аурикулотерапия. Ирисодиагностика и ирисотерапия

На курса се изучава пулсовата Су Джок диагностика "Небе-Човек-Земя". Отработват се навици за диагностика на доминиращата индивидуална енергия по пулса (сравнение на диаметрите) и отраслевите енергии (оценка на честотата, дълбочината и плътността на пулса).
Разглеждат се особеностите на Триначалната пулсова диагностика.
Обсъждат се принципите за формиране системите на съответствие на тялото и вътрешните органи върху ушната раковина, а също и различните видове проекции на тялото: „глава нагоре“ и „глава надолу“ като отражение на Хетеро- и Хомо-периодите на вътреутробното развитие. Изучават се аурикулярните системите на съответствие на вътрешните органи.
Отработват се практически навици за търсене зоните на съответствие и лечение в стандартните ембрионални системи на съответствие на вътрешните органи: масаж с пръсти, терапия със семена, магнити, светлина.
Изучават се методите на лечението на различни заболявания, като зависимост при пушачи, алкохолици, затлъстяване и др. чрез ушните раковини.
Голямо внимание се отделя на диагностиката на енергийните нарушения чрез секторните и кръгови системи на ириса на окото от позиция на теорията на Шестте Ки и теорията на Триначалието. Отработват се практическите методи за ирисотерапия с помощта на светоимпулсни прибори и лечение върху кръглите системи на дланта по правилото на "преноса".

Курс 5. Концентрични и цилиндрични спирални системи

На този курс се дава представа за Триначалния Модел на единната енергийна система, в която зоналната (спиралната) мрежа се класифицира като практически проявен Нейтро-елемент.
Изучават се принципите на устройство и функциониране на зоналната (спиралната) енергийна система на тялото, концентричните и цилиндрични системи на Трите енергии, а също топографията на точките в Трите, Шестте и Осемте енергии в различните видове спирални системи.
Разглеждат се принципите на Туист терапията – най-ефективния способ за активиране на всички слоеве в зоналната енергийна система.
Отработват се навици за диагностика и лечение на пораженията в зоналната енергийна система с помощта на иглоубождане и Туист терапия в системите на съответствие. Изучават се способите за акупунктурно лечение по енергийните линии и нокътните системи.

Курс 6. Методи на Оннури терапията без използване на игли

Курсът изучава теорията на М-частиците, представя се Нейтро-състоянието и начините за неговото постигане.
Отработват се различни дихателни и медитативни техники, способстващи разширението на съзнанието.
Изучават се подробно принципите за лечение с цветове (по Триначалие и Осем енергии), а също и методиката за лечение с цвят с помощта на светоимпулсни прибори.
Слушателите ще узнаят за възможността за лечение посредством минерали (литотерапия), ароматни масла (аромотерапия), пръстени и гривни, семена, мантри и мудри.
Ще бъдат отработени методите за лечение чрез нокътните пластини (масаж, прогряване, цветотерапия).

Курс 7. Туист терапия

Курсът подробно изучава Триначалната класификация на движенията и прилагането на тези движения и положения на тялото за профилактика и лечение на заболяванията.
Разглеждат се видовете туист движения както на цялото тяло, така и на неговите части.
Отработва се точен алгоритъм за търсене на лечебна спирална позиция за провеждане на индивидуална Туист терапия. Обясняват се принципите на формулната Туист терапия.
Дава се представа за многото варианти на методиката Туист терапия. Подробно се обсъждат отделните методики – ходене с туист движения, дихателен туист, енергийна Туист терапия, Туист терапия по време на сън, туист терапия с хавлиена кърпа и др.
Практически се отработва комплекс за спирална (туист) гимнастика за цялото тяло, играещ важна роля в профилактиката на заболяванията. Разглежда се туист гимнастика за отделните части на тялото: гръбначен стълб, ръце и ходила. Особено внимание се отделя на туист гимнастиката за шия и нейната роля за лечение на главоболие, високо кръвно налягане и поддържане здравето на сетивните органи, разположени в областта на главата

Курс 8. Терапия по посока. Триначален Фън Шуй

Материалът на курса дава представа за фундаменталните Триначални свойства на енергиите на пространството, Триначалната система Фън Шуй и разликата й от традиционните подходи за оценка на пространствените аспекти.
Особено внимание се отделя на способите за корекция на пространственото влияние при неблагоприятно разположение на зданията и апартаментите и хармонизиране на пространството. Дават се основите на пространствената терапия по посока (промяна в посоката на движение и положението на тялото и неговите части).
В курса е включена допълнителна информация за принципите при определяне на Триначалната индивидуална конституция, свързана с датата на раждане. Разглеждат се начините за хармонизиране и възстановяване по тази конституция.
Изучава се техниката за избор на дати за успешно начало на бизнес, както и начини за успешно начало и завършек на значими дейности, като се вземат под внимание енергиите на вътрешното и външното време.

Курс 9. Сам Вон Донг (тай-чи Усмивка)

В този курс се дава представа за безстъпкова и едностъпкова форми на Сам Вон Донг ( тай-чи Усмивка). Сам Вон Донг е медитация в движение, по време на изпълнението на която възниква контакт със силите на Триначалието и нулевия свят.
Слушателите ще узнаят за историята на развитие, философията, теорията и практиката тай-чи, както разликата на Триначалната тай-чи Усмивка от другите форми. Разказва се за принципите на организация на движенията, разяснява се значението и смисълът на всяко движение съгласно Триначалния модел. Особено внимание се отделя на ролята на съзнанието и дишането по време на изпълнението на комплекса.
В практическата част слушателите отработват последователно всеки етап на Сам Вон Донг.

 Курс 10. Триначална йога Усмивка

В този курс се изучават въпросите за ефективното използване на лечебния потенциал на спиралните усукващи движения и тяхната роля в хармоничното развитие на всички компоненти на организма (тяло, разум, душа и жизнена енергия).
Разкрива сесъщността на концепцията за йога, разглеждат се особеностите на Триначалната йога Усмивка и нейната основна разлика от съществуващите класически направления на йога.Детайлно се разглежда и отработва комплексът Триначална йога Усмивка, съчетаващ хармонията на медитация Усмивка с оздравителното действие на Триначалните движения. Обръща се особено внимание на диагностичната йога Усмивка и принципите за подбор на лечебни позиции.
Отработват се на практика всички части на комплекса – в положение лежейки, седейки, стоеж на колене, стоейки, а също и допълнителен вариант – седейки на стол.
По време на практическите занятия се акцентира върху плавния преход на позициите от един етап в друг, на медитативното състояние и дишането по време на изпълнение на комплекса.

 Курс 11. Медитация Усмивка. Триначално съзнание

Този курс дава пълна представа за структурата на съзнанието от позиция на фундаменталните Триначални закони, за начините на влияние върху тялото, разума и жизнената сила.
Участниците ще научат повече за ролята и източникът на Усмивката, за медитацията като състояние на широко отворено съзнание, за Медитация Усмивка като метод за трансформиране съзнанието, за формирането на Триначално съзнание.
Ще бъде разгледана концепцията за локалното съзнание, ще се обсъждат и отработват на практика лечебните методики на медитацията Усмивка.