Основни курсове

Курс I. Стандартни системи на съответствие на дланите и ходилата

Това е основният, или базисен курс, който е посветен на изучаването на стандартните системи на съответствие между човешкото тяло и ръцете/ходилата и закономерностите на проекциите върху тях на частите на тялото и вътрешните органи.

На занятията подробно се разглеждат начините за търсене на лечебните точки и се отработват различни техники за въздействие: масаж с диагностична сондичка, с ролков масажор, с пръсти, с пелинови „цигари“ (мокси), използване на апликатори за продължително въздействие, Су Джок терапия със семена (въздействие със семена), иглотерапия и др.

Особено внимание се отделя на въпросите по оказване на спешна помощ с методите на Су Джок терапията, а също принципите и методите за лечение на болката.

Разглеждат се подходите за лечение и профилактика на заболяванията, като се използват различните системи на съответствие.

Този курс се препоръчва за всеки, който иска да използва Су Джок терапията, а слушателите могат да прилагат успешно получените умения, за да помогнат на себе си и близките си.

За изучаването и усвояването на знанията от курса не се изисква специално образование.

Курс II. Меридианна Суджок Ки терапия

Курсът е посветен на изучаването на меридианната система в човешкото тяло. Суджок Ки терапията е обективен метод на лечение, насочен към регулиране на количеството енергия, протичаща в меридианите.

Слушателите получават представа за енергийната система от позицията на Триначалния Модел и теорията на Шестте енергии, за топографията на меридианите и тяхната връзка с кухите и плътните органи, за методите на диагностика на състоянията с излишна или недостатъчна енергия в меридианите.

Усвояват се лечебни методи, влияещи на количеството енергия, протичаща в меридианите: иглотерапия, магнитотерапия, цвето- и светло-терапия, семетерапияи др. Отделя се голямо внимание на отработка на навиците за мускулна, регионална и симптоматична диагностика, както и на диагностиката по Духовни точки.

Изучава се техниката за диагностика и лечение с използване на магнитните свойства на пръстите.

Представят се клинични примери за разбор на заболяванията, като се вземат предвид регионалната, симптоматичната и мускулната диагностики.

Курс III. Зонална Суджок Ки терапия

Курсът дава пълна представа за зоналната Суджок Ки терапия – последното направление, разработено от професор Пак Чже Ву. Разглеждат се въпросите на Триначалните принципи на организация на единната енергийна система на човешкото тяло, както и структурата и потенциалът на нейния Нейтро-компонент – зоналната (спирална) енергийна мрежа.

Дава се алгоритъм за провеждане на вертикална, хоризонтална, спирална и локална Суджок Ки терапия в системите на съответствие върху ръцете и ходилата, отработват се навици за провеждане на тези методи.

Показва се на практика ефективността от прилагането на магнити, части от растения и други подръчни материали за лечение на нарушения в различни части на енергийната система. Постигат се навици за лечение с метода с помощта на пръстите.


Курс IV. Практика. Светът на системите на съответствие


Курсът разглежда концепцията за фундаменталното значение на теорията на Триначалието. Дава се представа за многобройните системи на съответствие на тялото, тяхната класификация и специфичните им лечебни особености.

Слушателите получават възможност да усвоят практически умения и навици за диагностика и лечение на заболявания в Триначалните системи на съответствие на тялото. Разглеждат се подходи за Туист диагностика на различни заболявания.
Провежда се обучение за прилагане на Туист масажни техники в различните Триначални системи на съответствие.

Курс V. Теория на Шестте Енергии. Лечение по основните енергии

В курса подробно се изучава теорията на Шестте Енергии, физиологическите и патологичните прояви на Шестте Ки в човешкия организъм, основите на диагностиката и лечението чрез Шестте Ки.
Дава се представа за нивото на основните енергии – единни и индивидуални. Отработват се навици и умения за диагностика по доминираща енергия: обща характеристика на типовете хора по външен вид и психо-емоционално състояние (човек на енергиите Вятър, Жар, Топлина, Влага, Сухота, Студ).
Разглежда се моделът на вътрешните чакри и принципът на обмен на енергиите с окръжаващата среда, проекциите на чакрите върху дланите, а също и топографията на точките на Шестте Ки по бел-чакрите на дланите и пръстите.
Изучава се системата от меридиани в тялото, топографията на осевите точки на Шестте Ки по бел-меридианите, посоката на спиралните потоци, протичащи чрез осевите точки на Шестте Ки.
Изучават се симетричните осеви шест-елементни енергийни конституции, тяхната проява у здравия и болния човек.
Отделя се много време за разбор на клинически задачи, свързани с определянето на симетрични конституции както на единните, така и на индивидуалните енергии, и методите за лечение с отчитане конституцията на пациента по бел-чакри и бел-меридиани.
Отделя се внимание и на особеностите на лечение на ниво съзнание, Нейтро-състоянието на лекаря, а също и на правилата за провеждане на лечение по Шестте Ки ((продължителност на процедурата, дълбочина на поставяне на иглите, време, ритъм и т.н.).

Курс VI. Енергийна структура. Лечение по отраслеви и суботраслеви енергии

Курсът е посветен на изучаването на отраслевите и суботраслевите енергии и техните прояви в норма и патология. Разглеждат се въпросите на многостепенните конституции, дават се подходите за определяне на енергийните структури и субструктури и лечението на тези нива с цел хармонизиране качеството на протичащата енергия.
Говори се за стадиите на болестите от позиция на Шестте  Ки, за правилата на използване на осевите точки на Шестте Ки по бел-меридианите и бел-чакрите с цел корекция на дисбаланса в отраслевите и суботраслевите енергии.
Прави се сравнителен анализ на пет-елементните и шест-елементните енергийни конституции. Изучават се кръстосаните осеви шест-елементни конституции. Отработва се чакралното и меридианно лечение на остри и хронични заболявания, предизвикани от пораженияата на енергии от различни нива.

Курс VII. Триначална акупунктура-1

Курсът представя подробно Единната система на Триначалното съзнание – универсалната програма за устройството на света, и за свойствата на силите Хомо, Хетеро, Нейтро и Нейто. Разглеждат се Триначалните Модели на живата и неживата природа и Триначалните Последователности на вътрешните органи, частите на тялото, меридианите, чакрите, елементите на Елмазната енергийна система, енергиите и емоциите.

Изучават се причините за болестите от позицията на Триначалната акупунктура.

Отработват се на практика начините за провеждане на Триначална акупунктура по ставните меридиани на ръката. Отделя се внимание на особеностите на Триначалната акупунктура и правилата за съставяне на рецепти.

Курс VIII. Триначална акупунктура-2

На курса задълбочено се разглежда фундаменталното влияние на Триначалния Модел. Дава се представа за влиянието на Триначалните фактори от окръжаващата среда върху човека и неговото здраве. Изучават се четирите основни Триначални Модела в тялото на човека (Хетеро, Хомо, Нейтро и Нейто), а също Триначалните Модели на разума, живота (жизнени енергии) и душата.

Разглежда се подробно пространствената Триначална диагностика на болестите. С примери за отделни патологии се отработват теоретически и практически навици за построяване на Триначална верига за диагностика и лечение.

Изучават се способите за въздействие върху ставния меридиан, избран за лечение: по точките на Триначалието, по точките на Шестте (или Осемте) енергии, по „отворената“ точка, по точките на съответствие, Суджок Ки терапия и Туист терапия.

Обсъждат се конституциите на Трите Начала и конституционалното лечение.

Поставя се акцент на подходите за лечение на зависимости по метода на Триначалната акупунктура.

Особено внимание се отделя на менталното състояние на лекаря и на техниките за влизане в медитативно състояние по време на построяване и реализиране на Триначалната Моделна верига.